AMAÇ

      Ortaklarının ; toprak  hazırlığı , ekim , dikim , gübreleme, mücadele , sulama, bakım , koruma ve hasat işleri, pancar ve diğer tarım ürünlerinin , yetiştirilmesi ,     ıslahı , muhafazası , depolaması , ambalajlaması , pazarlaması ve tüm tarımsal   faaliyetlerinde birim alanda verim ve kalitenin artırılması vb. konulardaki gerekli teknik ve idari tedbirleri almak ve bu konularda eğitimlerinde yardımcı olmak tarımsal danışmanlık hizmeti vermek,

 

     Ortaklarının ekonomik , sosyal ve kültürel kalkınmalarını sağlamak, tarımsal çalışmalarını düzenlemek, bu amaçla Birliğin muvafakatı  almak kaydıyla sosyal tesis ve işletme kurmak, çiftçi işletmelerini verimli ve kazançlı düzeye yükseltmek için her türlü tedbirleri almak ve bu konularda ilgili Bakanlıkların teknik ve kredi yardımlarından yararlanmak ve gerektiğinde iş birliği yapmak,

 

    Ortaklarını ilgilendiren tarımsal faaliyetlerin ve kooperatif amaçlarının geliştirilmesi yolunda, Şeker Fabrikalarının merkez ve bölge teşkilatı ile ilişki kurmak ve gerektiğinde işbirliği kurmak,

 

    Ortaklarının gereksinim duyduğu her türlü tarımsal girdi ile her türlü damızlık ve besi hayvanları, muhtelif yemleri, bitkisel ürün, tohum, fide ve fidanları yurtiçi veya yurt dışından Pankobirlik usul ve önerileri doğrultusunda temin ederek ortaklarına, peşin, uygun taksitlerle veya banka kredili olarak satmak,

 

Ortaklarının satın alma güçleri bakımından temin etmek te zoruluk çektikleri büyük tarım araç ve gereçlerine sahip olmak ve bunların ortaklar yararına işletilmesini sağlamak,

 

    Ortaklarının ürünlerine zarar veren hastalık ve haşerelere karşı mücadele tedbirleri almak ve bu konuda çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, ortak olunduğu takdirde, Üst Birlik aracılığıyla işbirliği yapmak,

 

    Ortaklarının nakdi ve ayni avanslar ile pancar bedellerini Şeker Fabrikalarından zamanında almaları hususunda  gerekli girişimlerde bulunmak, kooperatif satışlarının banka kredileri ile yapılmasını temini ile bankalarla yapacakları işlemlerde aracı olmak ve gerektiğinde kefalet etmek,

 

    Kooperatif amaçlarına uygun her türlü taşınır veya taşınmaz mallar edinmek, yaptırmak, kiralamak, ipotek ettirmek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak,

 

     Sulama için gerekli etüdleri yaptırmak ve bu konuda ortaklarını uyarmak, teşvik etmek, ayrı ayrı veya toplu olarak sulama tesisleri kurma teşebbüslerini desteklemek, gerekli malzeme, araç, gereç ve makinelerin temininde yardımcı olmak ve bunlarla ilgili projelerin taslağını oluşturarak Üst Birliğe sunmak, sulama ile ilgili tesisler kurmak, ortak olmak veya kiralamak,

 

    Ortaklarının faaliyet konularıyla ilgili sosyal amaçlı her türlü gereksimlerini karşılamak,

 

     Ortakların tohum ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla; tohumculuk faaliyetlerinde bulunmak, tohumların ambalajlama, temizlenmesi, kalibrasyon, depolama ve tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde makineler almak, tesis kurmak.

;